Nhân sự bộ môn Kỹ thuật Nhiệt lạnh

Stt

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Điểm

PGS.TS.GVC

Viện trưởng

0983.885.694

2

Thẩm Bội Châu

TS

Trưởng BM

01627.717.271

3

Nguyễn Mạnh Chiều ThS Giảng viên  

4

Đặng Văn Trường

ThS

Giảng viên

0974.162.856

5

Nguyễn Văn Hải

ThS

Giảng viên

0982.294.299

 

       

8

Dương Xuân Quang

ThS

Giảng viên

 

 

       

10

Đinh Phi Trường

KS

Giảng viên

01684.869.040

 

Trích ngang giảng viên

1. Lê Văn Điểm

1

Họ và tên

Lê Văn Điểm

2

Ngày tháng năm sinh

1/12/1969

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: diemlv.mtb@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0983885694

6

Học vị cao nhất

TS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2003

8

Nơi đạt học vị cao nhất

ĐH Giao thông thủy Saint Petersburg LB Nga

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Khai thác máy tàu biển

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh,

12

Hướng nghiên cứu

Các quá trình nhiệt/thủy lực/thủy khí

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

2. Thẩm Bội Châu

1

Họ và tên

Thẩm Bội Châu

2

Ngày tháng năm sinh

11/1/1964

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: thamboichau@yahoo.com

Điện thoại: 01627717271

6

Học vị cao nhất

TS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2011

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Akademia Morska

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh,

12

Hướng nghiên cứu

Cơ khí/ nhiệt lạnh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

3. Đồng Thị Minh Hảo

1

Họ và tên

Đồng Thị Minh Hảo

2

Ngày tháng năm sinh

22/03/1978

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: minhhaodong@gmail.com

Điện thoại: 0983344918

6

Học vị cao nhất

ThS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2005

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Chuyên ngành nhiệt lạnh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

4. Đặng Văn Trường

1

Họ và tên

Đặng Văn Trường

2

Ngày tháng năm sinh

7/5/1980

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: dangvantruongnkt@gmail.com

Điện thoại: 0974162856

6

Học vị cao nhất

ThS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2006

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy Tàu Thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Nhiệt lạnh/Năng lượng thay thế

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

5. Nguyễn Văn Hải

1

Họ và tên

Nguyễn Văn Hải

2

Ngày tháng năm sinh

19/03/1981

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: vanhai1903@yahoo.com

Điện thoại: 0982294299

6

Học vị cao nhất

ThS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2010

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy Tàu Thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Cơ khí/ nhiệt lạnh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

6. Hoàng Anh Tuấn

1

Họ và tên

Hoàng Anh Tuấn

2

Ngày tháng năm sinh

13/10/1980

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: anhtuanhoang1980@gmail.com

Điện thoại: 0904317584

6

Học vị cao nhất

ThS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2009

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy Tàu Thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Chuyên ngành nhiệt lạnh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

7. Nguyễn Ngọc Thuân

1

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Thuân

2

Ngày tháng năm sinh

02/12/1983

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: nnthuankdt@gmail.com

Điện thoại: 0906159915

6

Học vị cao nhất

ThS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2010

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy Tàu Thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Cơ khí/ nhiệt lạnh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

8. Dương Xuân Quang (NCS)

1

Họ và tên

 

2

Ngày tháng năm sinh

 

3

Nơi công tác

 

4

Địa chỉ cơ quan

 

5

Phương thức liên hệ

 

6

Học vị cao nhất

 

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

 

8

Nơi đạt học vị cao nhất

 

9

Ngành

 

10

Chuyên ngành

 

11

Ngoại ngữ

 

12

Hướng nghiên cứu

 

13

Các công trình đã công bố

 

14

Sách đã xuất bản

 

9. Vũ Thị Thúy

1

Họ và tên

Vũ Thị Thúy

2

Ngày tháng năm sinh

18/08/1980

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: thuyvukdt@gmail.com

Điện thoại: 0936484879

6

Học vị cao nhất

KS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2003

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy Xếp Dỡ

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Công tác sinh viên

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

9. Đinh Phi Trường

1

Họ và tên

Đinh Phi Trường

2

Ngày tháng năm sinh

22/06/1991

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: dinhphitruongvimaru@gmail.com

Điện thoại: 0168 486 9040

6

Học vị cao nhất

KS

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng Hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Máy Tàu Thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Cơ khí/ nhiệt lạnh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website