Chương trình đào tạo

Từ năm học 2021-2022, Viện Cơ khí mở đào tạo thêm 01 định hướng chuyên môn về tổ chức vận hành và tối ưu hóa các hệ thống sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sản xuất trong thời...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ đào tạo cử nhân về Máy và tự động hóa xếp dỡ. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử đào tạo cử nhân về Kỹ thuật cơ điện tử. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế...
 1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo Kỹ thuật nhiệt lạnh, được xây dựng theo hướng kỹ thuật ứng dụng, đào tạo cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng, thiết...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô đào tạo cử nhân về Kỹ thuật Ô tô. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai...
1. Mục tiêu đào tạoChương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí đào tạo cử nhân về Kỹ thuật cơ khí. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế và triển...

Liên kết Website