Thông tin cán bộ giảng viên trung tâm cơ khí thực hành

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

PGS.TS. Nguyễn Dương Nam

Chi tiết

2

KS Nguyễn Văn Phong

Chi tiết

3

Th.S Nguyễn Tùng Lân

Chi tiết

4 Th.S Nguyễn Văn Bách Chi tiết

5

Th.S Phạm Hoàng Nghĩa

Chi tiết

6 Th.S Bùi Quang Thuật Chi tiết

7

Th.S Nguyễn Sĩ Tài

Chi tiết

8

ThS Trần Pháp Đông

Chi tiết

9 KS Nguyễn Tuấn Anh (PGĐ trung tâm) Chi tiết
10 Phùng Kim Phượng Chi tiết
11  ThS. Phạm Huy Toàn Chi tiết
12 Nguyễn Văn Hành Chi tiết
13 Bùi Duy Nghị Chi tiết
14 Nguyễn Văn Hùng Chi tiết

 

Liên kết Website