Đào tạo

a. Về kiến thức:Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lên nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; có hiểu biết...
1. Tên chuyên ngành/chương trình: Kỹ thuật cơ khíTên ngành:  Kỹ thuật cơ khíTên chuyên ngành:  Kỹ thuật cơ khí.  Mã ngành:   D52520103      ...

Pages

Liên kết Website